Projekty

Zamierzeniem członków KPTS „POLIGEN” jest m.in. wspólna realizacja projektów, w tym także finansowanych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu intensyfikację rozwoju  powstałego porozumienia, a tym samym również wpływ na poziom rozwoju poszczególnych członków klastra.

 

Na bieżąco realizowane są projekty poszczególnych członków porozumienia, wdrażane indywidualnie lub we współpracy z innymi firmami. Realizowane są liczne projekty inwestycyjne, ale także badawczo-rozwojowe, związane z internacjonalizacją oraz rozwojem wzornictwa. 

 

POLIGEN aktywnie włącza się także w krajowe i międzynarodowe projekty wspierające:

  • ClusterCOOP „Enhancing Framework Conditions for an effective Transnational Cluster Cooperation in Central European” (współfinansowany z programu Central Europe). Jedynym partnerem z Polski jest Miasto Rzeszów. Projekt ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie klastrów na terenie Europy Środkowej. W ramach projektu „ClusterCOOP” organizowane będą konferencje i seminaria tematyczne. Jednym z głównych elementów projektu jest wymiana doświadczeń, której będzie można dokonać na tematycznych spotkaniach i forach branżowych.
  • POLSKIE KLASTRY I POLITYKA KLASTROWA – projekt realizowany przez PARP, którego celem jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.

Członkowie porozumienia dążą również do przekształcenia modelu dotychczasowych kontaktów biznesowych – konkurencji w model kooperacyjny; trwają prace nad opracowaniem sprawnego systemu komunikacji członków klastra, pozwalającego na systematyczną wymianę informacji i sprzyjającego zacieśnianiu współpracy członków – tj. kolejnych ogniw w łańcuchu dostaw.