Aktualności

Ruszyła druga edycja projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA” !!!

30 Lip 2014

Spółka INNpuls – koordynator Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen” – informuje o rozpoczęciu realizacji drugiej edycji projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie KPTS „POLIGEN” mogą wziąć udział w jednej z przewidywanych w ramach projektu ścieżek wsparcia, jako:

  • Centra sieci, czyli przedsiębiorstwa gotowe przyjąć na staż podkarpackich naukowców,
  • Delegujący na staż, czyli przedsiębiorstwa gotowe wydelegować na staż na jednej z podkarpackich uczelni swojego pracownika.

Przedsiębiorstwo zainteresowane przyjęciem na staż naukowca musi spełniać następujące kryteria:

  • posiadać statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy;
  • dysponować potencjałem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej.

Centrum sieci będzie otrzymywało od realizatora projektu (INNpuls Sp. z o.o.) zwrot kosztów organizacji stażu w zryczałtowanej kwocie 1250,00 zł brutto/miesięcznie na każdego Stażystę.

Przedsiębiorstwo zainteresowane wydelegowaniem pracownika na staż na uczelnię musi spełniać następujące kryteria:

  • posiadać statusu mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcy;
  • być podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem MRR ws. udzielania pomocy publicznej w ramach POKL.

Delegujący na staż może skierować na Staż 1 pracownika. Za czas realizacji Stażu Stażysty Delegujący na staż otrzyma rekompensatę w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznej liczby godzin Stażu oraz zryczałtowanej stawki godzinowej równej 24,18 zł brutto/godz. Maksymalna wysokość rekompensaty, przysługująca za 40 godzin Stażu w miesiącu, wynosi 967,20 zł brutto. Koszty udziału pracownika przedsiębiorstwa w Stażu oraz koszty organizacji Stażu stanowią dla Delegującego na staż pomoc de minimis.

Szczegółowe informacje: www.staze.innpuls.pl oraz pod nr. tel. 17 77 88 270 w. 33.