Aktualności

NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia

4 Lis 2013

Spółka INNpuls – koordynator Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen” – zaprasza wszystkich członków do udziału w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewidywane w ramach projektu wsparcie to staże pracowników naukowych i/lub naukowo- dydaktycznych w przedsiębiorstwach (tzw. centrach sieci) oraz staże oddelegowanych przez MŚP pracowników na uczelniach wyższych.

 

Członkowie KPTS „Poligen” mogą zgłosić się do udziału w projekcie jako:

1. Centra sieci – w wypadku spełniania następujących kryteriów:

 • posiadania statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy;
 • dysponowania potencjałem umożliwiającym prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażanie ich rezultatów do produkcji przemysłowej.

Centrum sieci jest zobligowane do wyznaczenia Opiekuna stażu dla każdego Stażysty. Centrum sieci będzie otrzymywało os reazliatora projektu (INNpuls Sp. z o.o.) zwrot kosztów organizacji stażu w zryczałtowanej kwocie 1250,00 zł brutto/miesięcznie na każdego Stażystę.

Korzyści dla centrum sieci z udziału w projekcie:

 • bezkosztowe zdobycie wiedzy nt. innowacyjnych rozwiązań i najnowszych branżowych osiągnięć naukowych;
 • zainicjowanie nowych projektów wdrożeniowych dzięki inspiracji i pomysłowości znających branżę Stażystów;
 • nawiązanie cennych kontaktów, a w konsekwencji – wzrost intensywności współpracy na linii przedsiębiorstwa – uczelnie;
 • zwiększenie poziomu transferu wiedzy i technologii pomiędzy podkarpackim biznesem i nauką.

2. Delegujący na staż – w przypadku spełniania następujących kryteriów:

 • posiadania statusu mikro-, małego- lub średniego przedsiębiorcy;
 • bycia podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem MRR ws. udzielania pomocy publicznej w ramach POKL.

Delegujący na staż może skierować na Staż 1 pracownika.  Za czas realizacji Stażu Stażysty Delegujący na staż otrzyma rekompensatę w wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznej liczby godzin Stażu oraz zryczałtowanej stawki godzinowej równej 24,18 zł brutto/godz. Maksymalna wysokość rekompensaty, przysługująca za 40 godzin Stażu w miesiącu, wynosi 967,20 zł brutto. Rekompensata będzie przekazywana na konto bankowe Delegującego na staż pod warunkiem rozliczenia się Stażysty z danego miesiąca Stażu (karta czasu pracy).

Koszty udziału pracownika przedsiębiorstwa w Stażu oraz koszty organizacji Stażu stanowią dla Delegującego na staż pomoc de minimis.

Korzyści delegującego na staż z uczestnictwa w projekcie:

 • nawiązanie cennych kontaktów, a w konsekwencji – wzrost intensywności współpracy na linii przedsiębiorstwa – uczelnie;
 • rozwój kwalifikacji zawodowych i wiedzy pracownika przekładający się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy;
 • zwiększenie poziomu transferu wiedzy i technologii pomiędzy podkarpackim biznesem i nauką.

Szczegółowe informacje: www.sng.innpuls.pl oraz pod nr. tel. 17 77 88 270 w. 33.